دانلود زیست شناسی سوم دبیرستان-pdf

دانلود زیست شناسی سوم دبیرستان-pdf

فهرست:

بخش اول – تنظیم و هماهنگی

فصل ۱: ایمنی بدن

فصل۲: دستگاه عصبی

فصل۳: حواس

فصل۴: هورمون ها و دستگاه درون ریز

بخش دوم – وراثت، تولید مثل و رشد و نمو

فصل۵: ماده ی ژنتیک

فصل۶: کروموزوم ها و میتوز

فصل۷: میوز و تولید مثل جنسی

فصل۸: ژنتیک و خاستگاه آن

فصل۹: تولید مثل گیاهان

فصل۱۰: رشد و نمو در گیاهان

فصل۱۱: تولید مثل و رشد و نمو جانوران


آدرس url لینک دانلود زیست شناسی سوم دبیرستان-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/4f7hk975pply/zist-shenasi-3vom-dabirestan.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir