دسته‌ها
رمان

دانلود کتاب رمان خاکستر عشق pdf

دانلود کتاب رمان خاکستر عشق pdf

دانلود کتاب رمان خاکستر عشق pdf

نویسنده: زهره زارع

موضوع: رمان

تعداد صفحات: 278

فرمت: کتاب PDF

زبان: فارسی

حجم فایل: 2.2 مگابایت

منبع: ketabesabz

توضیحات درباره کتاب

کتاب رمان خاکستر عشق به قلم زهره زارع داستان دختری است به نام ترنم که دانشجوی رشته‌ی پزشکی است و به همکلاسی خود علاقه دارد و پدرش مخالف این ازدواج است. پدر ترنم می‌خواهد او را به اجبار به عقد مردی دیگر در بیاورد…

در قسمتی از رمان خاکستر عشق می‌خوانید:

از وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎم رﻓﺘﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪم ﻣﺎدرﻣﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﭘﺪر ﺟﺪا ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دوﺷﻮن ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻢ وﻟﯽ ﮐﺎش ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر داﺷﺘﻢ…

ﮐﺎش ﻣﻨﻢ ﻣﺚ ﺧﯿﻠﯿﺎی دﯾﮕﻪ ﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و اﯾﻨﻘﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮدم… ﺑﺎﺑﺎم ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﺸﻮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ زد و ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮاد آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﻮ دور از ﮐﺎر و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺑﺎﺷﻪ.

ﻣﺎدرم ﻣﻨﻮ آدم ﻣﻐﺮوری ﻣﺚ ﺧﻮدش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده واﺳﻪ ی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ دﺧﺘﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﺗﻮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﺷﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺪر ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ دادم و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻗﺒﻮل ﺷﻢ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ دارم ﻣﯿﺮم داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺮم ﮔﺮﻣﻪ اوﺿﺎم ﺑﻬﺘﺮه وﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐ!!!!
اﯾﻦ روزا ﻣﻦ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی دﺧﺘﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدم اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﮐﺮدﻣﻮ واﻗﻌﺎ دوﺳﺶ دارم…

کلمات کلیدی: دانلود رمان عاشقانه، دانلود رمان اجتماعی، رمان اجتماعی، دانلود رمان خاکستر عشق، دانلود رایگان کتاب خاکستر عشق، دانلود رمان خاکستر عشق، رمان عاشقانه


دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *