دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

فهرست فصول:

۱- ماهیت مدیریت منابع انسانی

۲- تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

۳- تجزیه و تحلیل شغل

۴- فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

۵- فرایند کارمند یابی

۶- فرایند انتخاب

۷- فرایند اجتماعی کردن

۸- فرایند آموزش کارکنان

۹- ارزیابی عملکرد

۱۰- سیستم پاداش

۱۱- مدیریت حقوق و دستمزد

۱۲- ارزیابی عملکرد


لینک دانلود کتاب