دانلود رایگان pdf کتاب قانون یار مجازات اسلامی

دانلود رایگان pdf کتاب قانون یار مجازات اسلامی

بخش هایی از کتاب

كتاب پنجم
(تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)
فصل اول – جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور

ماده ۴۹۸ – هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد، يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود .

نكته ۱- براي شمول ماده نسبت به تشكيل دهنده يا اداره كننده ضرورتي ندارد كه همه كساني كه در دسته يا جمعيت حضور دارند. و يا حداقل سه نفر از آنها جزء مؤسسن و مديران باشند، بلكه مهم حضور حداقل سه نفر در اين تشكيلات است كه از ميان آنها مؤسسن و مديران بر اساس اين ماده مجازات م يشوند.

نكته ۲- جنسيت، شغل، سمت و مليت مرتكبان اين جرم از اهميت برخوردار نمي باشد و هر كس مي تواند مرتكب جرم موضوع اين ماده گردد.

نكته ۳- هدف افراد از تشكيل و اداره اين جمعيت بايد قصد خاص بر هم زدن امنيت كشور باشد و اين امر خود لازم و كافي است. و اينكه عملاً امنيت كشور بر هم خورد يا خير از اهميت برخوردار نيست.

نكته ۴- در صورتي كه اين افراد علاوه بر قصد بر هم زدن امنيت كشور، قصد بر اندازي هم داشته باشند محارب محسوب مي شوند.پ والاّ بر اساس اين ماده به دو تا ۱۰ سال حبس محكوم خواهند شد.

نكته ۵- در صورتي كه كسي هم دسته يا جمعيتي را تأسيس كرده و هم آن را اداره نمايد، او مرتكب دو جرم غير مختلف و مشابه شده كه قاضي مي تواند بر اساس ماده ۴۷ مجازات او را تشديد نمايد.


دانلود رایگان کتاب

رمز فایل: www.fooji.ir