دسته‌ها
جامعه شناسی

کتاب فرهنگ شرق و غرب-تحلیل تاریخ از دیدگاه روانشناسی

کتاب فرهنگ شرق و غرب-تحلیل تاریخ از دیدگاه روانشناسی

کتاب فرهنگ شرق و غرب-تحلیل تاریخ از دیدگاه روانشناسی

نویسنده: مرتضی رهبانی

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 258

نوع فایل: pdf

مفهوم (فرهنگ) گويای مبارزه است. (فرهنگ) يعنی آهنگ و عزم پيروزی كردن. بدين جهت، وجه تسميه اين كتاب (فرهنگ شرق و غرب) به معنی آهنگ پيروزی كردن شرق و آهنگ پيروزی كردن غرب است، و چگونگی اين عزم پيروز شدن را به طور كلی و در اصول در اينجا خواهيد يافت كه يكی مبتنی بر مبارزه يك فرد در راس است و ديگری مبارزه همه ملت، اولی سبك تاريخی شرقی است و دومی سبك تاريخی اروپايی.

زمان حال تركيبی از سراسر تاريخ گذشته است و در اين كتاب سعی بر آن است كه گذشته تجزيه و تحليل شود. در اين كار، به دو عنصر اصلی آزادگان و بردگان مي‌رسيم.

گذشته‌ای كه حال را شكل داده است با دقت بيشتری در اين كتاب بررسی مي‌شود.

حق تکثیر: نشر نی، 1379


دانلود کتاب فرهنگ شرق و غرب-تحلیل تاریخ از دیدگاه روانشناسی