دسته‌ها
پزشکی

دانلود کتاب راهنمای پیشگیری و درمان تب کریمه-کنگو cchf

دانلود کتاب راهنمای پیشگیری و درمان تب کریمه-کنگو cchf

دانلود کتاب راهنمای پیشگیری و درمان تب کریمه-کنگو cchf

منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت مرکز مدیریت بیماری های واگیر اداره مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

تعداد صفحات: 51

موضوع: راهنماي كشوري مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده ریمه نگو ک ک (CCHF)

نوع فایل: pdf

حجم فایل: 7 مگابایت

توضیحات درباره کتاب

زئونوزها یا بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان از هر دو جنبه اقتصادی و بهداشت عمومی از اهمیت ویژ های برخوردارند. در بسیاری از کشورهای جهان تلفات و خسارات سنگینی ناشی از این بیماری ها ایجاد م یشود. طی 30 سال اخیر بسیاری از بیمار یهای عفونی جدید شایع شده که بخش وسیعی از آن ها زئونوز م یباشند. به علت پیچیدگی اکولوژی زئونوزها، نظارت در میزبانان طبیعی ممکن است خالی از اشکال نبوده و بررسیهای موفقیت آمیز به همکاری همه جانبه اکولوژیست ها، جانورشناسان، پرند هشناسان و حشر هشناسان همراه با دامپزشکان، میکروبیولوژیس تها و اپیدمیولوژیس تها نیاز دارد. از بیمار یهای انسانی ناشی از ویرو سهای خانواده بونیاویریده منتقله بوسیله بندپایان Arthropod-Born-Virus می توان به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو اشاره کرد.

بسیاری از این بیماریها به دلیل عدم توسعه واکس نهای مناسب، خصوصیات جمعیت تحت تماس، امکانات غیرقابل دسترس کنترل بندپایان ، مبارزه و کنترل ویژه ای را در نواحی آلوده طلب می نمایند. به علت بروز بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از سال 1378 در کشور، برنامه مراقبت بیماری مذکور تدوین گردید و اینک بمنظور استفاده بهینه کلیه کارکنان بهداشتی درمانی، راهنمای کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ( CCHF ) با همکاری کلیه صاحبنظران، استادان و اعضاء کمیته فنی کشوری VHF مورد تجدیدنظر و بصورت کتاب چاپ گردید.


دانلود کتاب راهنمای پیشگیری و درمان تب کریمه-کنگو cchf