دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب جزوه حقوق بیمه-pdf

دانلود کتاب جزوه حقوق بیمه-pdf

 دانلود کتاب جزوه حقوق بیمه-pdf

 دو فایل درباره حقوق بیمه در این پست آورده شده است.

زندگی افراد در معرض حوادث و بلایاي طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به پیشگیري، پیش بینی و مقابله با این بلایا فرامی خواند. بیم از واژه بیمه گرفته شده و بمنظور احتراز از حوادث میباشد . اما در زبان انگلیسی، فرانسه و عربی از تأمین و امنیت گرفته شده است.

در جامعه سنتی و در دوران زندگی روستایی که روابط بر پایه ي خانواده و قبیله بود در هنگام ورود خسارت تمام قبیله به همیاري فرد ضرر دیده میآمدند. براي مثال تکفل خانواده هایی که بی سرپرست میشدند را میگرفتند یا این نظام براي جامعهي روستایی که هم از جمعیت کمی برخوردار بود و هم خسارت محدودي روبهرو بود کاملاً مناسب بود.

اما امروزه با توجه به تغییر ساختارهاي اجتماعی و تبدیل زندگی روستایی به شهرنشینی، افزایش جمعیت کم شدن میزان تعلق و وابستگی به خانواده این روش جوابگو نمیباشد با توجه به این موقعیت نهاد جدیدي به نام بیمه شکل گرفت.

(بیمه حاصل نیازهاي زندگی شهرنشینی میباشد. افرادي که خود را در معرض خسارت می بینند صندوق مالی ایجاد نمودهاند و هر فرد با پرداخت مبلغ مشخص از تحمل خسارترهایی می یابد )این نهاد برپایه عاقبت اندیشی استوار شده (براي اولین بار بیمه از قرن 15 میلادي در زمینه حمل و نقل دریایی کاملا در کشورهاي مدیترانهاي، در ایتالیا ظهور کرد) و این عملیات گونهاي بود که صاحب کالا و کشتی مبلغی به تجار مشغول به کار پرداخت میکرد و در مقابل تجا ر تضمین می کردند که خسارات احتمالی را جبران کنند واین امر که شبیه بازي شانس بود شباهت زیادي با قراردادهاي بیمه ي امروزي دارد.

بیمه حوادث غیردریایی براي اولین بار در پی آتش سوزي لندن در سال 1666 که منجر به سوختن 1300 خانه و کلیسا شد در انگلستان شکل گرفت . در فرانسه نیز مؤسسات بیمه در زمینه بیمه آتشسوزي از سال 1750 شکل گرفت . از اواخر قرن 19 با توسعه ماشینیسم و فعالیت اقتصادي، و توسعه علم پزشکی و افزایش امید به زندگی انواع بیمهها توسعه یافت.


دانلود کتاب جزوه حقوق بیمه pdf


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir