دسته‌ها
حقوق

دانلود pdf کتاب مدنی 7 دکتر کاتوزیان

دانلود pdf کتاب مدنی 7 دکتر کاتوزیان

دانلود pdf کتاب مدنی 7 دکتر کاتوزیان

جزوه: حقوق مدنی 7

حجم :   694 KB

تعداد صفحات: 40

فرمت : PDF


حقوق مدنی 7

فصل اول

مزارعه:

عقدی است که به موجب آن واحد طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.(ماده 518 ق.م)

-مالک را مزارع و طرف را که زراعت می کند عامل می گویند.

شرایط خاص مزارع: اولین رکن عقد مزارعه وجود مزارع یعنی صاحب منافع زمین است لازم نیست که مزارع حتما مالک زمین هم باشد.

-اراضی موات را نمی توان مورد عقد مزارعه قرار داد.

-کسیکه به عمری، رقبی و یا حق انتفاع دارد می تواند عنوان مزارع پیدا کند.


دانلود pdf کتاب مدنی 7 دکتر کاتوزیان