دسته‌ها
حقوق

دانلود رایگان pdf کتاب حقوق مدنی+جزوه حقوق مدنی

دانلود رایگان pdf کتاب حقوق مدنی+جزوه حقوق مدنی

دانلود رایگان pdf کتاب حقوق مدنی

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه بآنها بنظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عدیدة اجتماعی است

که بسیاري از آنها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد بآن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند.

درجۀ احترامی که جامعه بهر یک از مقررات و قواعد اجتماعی میگذارد متناسب با قوة تأثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است.

مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دستهاند: عادات، مذهب و اخلاق.
مقررات هر یک از آنها داراي کیفر و جزائی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور میگردند.

چنانکه مقررات عادات و اخلاق داراي جزاء وجدانی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را بر علیه متخلف بر میانگیزد و مقررات مذهبی داراي جزاء دنیوي و اخروي است. که در حکومتهاي مذهبی جزاي دنیوي آن اجرا میشود و در جامعههاي سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروك مانده است و پیروان مذاهب براهنمائی روح ایمان و بیم از مجازات اخروي رعایت آن مقررات را مینمایند.

در جامعههاي سیاسی بمنظور برقراري نظم اجتماعی مقرراتی وضع میشود و براي متخلفین از آن جزاء کیفري یا مدنی معین میگردد و بکمک حکومتهاي خود، حقوق مدنی (امامی)، ج 1، ص: 4
آن را اجرا میکنند. اینگونه قوانین سرچشمۀ خود را عمومات از عادات و اخلاق و مذهب میگیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی میباشد و مقننین هر چه بخواهند خود را از تأثیر آنها دور دارند موفق نمیشوند، زیرا مقننین خود تربیت شده دامان عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تأثیر واقع شده و بآنها خو گرفته است.

در مواردي بسیاري عوامل اجتماعی دیگري مانند عوامل اقتصادي، بهداشتی، سیاسی، تجاري و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین میگردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوقی راهنماي مقننین میباشد و تأثیر آنگاه چندان است.

که مقننین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی بازمیدارد. قوانین مصوبه بصورت مجموعه هایی در آمده و در دسترس افراد گذارده میشود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلاف بین افراد طبق آن، دعاوي را حل و فصل بنمایند.
کشور ایران مانند جامعههاي سیاسی دیگر در قسمتهاي مختلفه از حقوق اساسی، مدنی، کیفري


دانلود رایگان کتاب


رمز فایل: www.fooji.ir