دسته‌ها
مهندسی هوافضا

دانلود کتاب تحلیل سازه های هوایی-megson Aircraft structures

دانلود کتاب تحلیل سازه های هوایی-megson Aircraft structures

دانلود کتاب تحلیل سازه های هوایی-megson Aircraft structures

کتاب تحلیل سازه مگسون مهمترین مرجع در عرصه تحلیل سازه های هوایی می باشد این کتاب رو با تصحیح در دو لینک مختلف دوباره قرار می دهیم در بسیاری از دانشگاه ها مگسون به عنوان مرجع اصلی تحلیل سازه هوایی در کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده می شود.. این کتاب رو به تمامی مهندسین سازه پیشنهاد می کنیم مطالعه این کتاب بسیار به دید شما کمک می کند.


Aircraft Structures
for engineering students
Fourth Edition
T. H. G. Megson

British Library Cataloguing in Publication Data
A catalogue record for this book is available from the British Library
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
A catalog record for this book is availabe from the Library of Congress
ISBN-13: 978-0-75066-7395
ISBN-10: 0-750-667397


آدرس url لینک دانلود کتاب تحلیل سازه های هوایی megson Aircraft structures

http://uploadboy.me/o1vfit4wv3sy/megson Aircraft_structures.zip.html


آدرس url لینک دانلود حل المسائل تحلیل سازه های هوایی مگسون

http://fooji.ir.uploadboy.me/8z1tqerjzec8/Soloution manual_Aircraft_structures.zip.html


file pass – رمز فایل:  www.fooji.ir