دسته‌ها
روانشناسی

دانلود کتاب روانشناسی احساس و ادراک-Psychology Sensation and Perception

دانلود کتاب روانشناسی احساس و ادراک-Psychology, Sensation and Perception

دانلود کتاب روانشناسی احساس و ادراک-Psychology, Sensation and Perception

تعداد صفحات کتاب: 821

نوع فایل: pdf

قیمت در آمازون: 155 دلار


فصل 1
اساس عصبی از چشم انداز
BULLIER JEAN
در این فصل ارائه یک نمای کلی از ساختار کارکردی سیستم بصری، با تاکید خاص بر داده های مربوط به روانتنانی و روانشناسی شناختی. بسیاری از مواد مورد بررسی مربوط به سیستم های تصویری از گونه های جانوری ترین مورد مطالعه (میمون و گربه)، و اطلاعات نیز در این سازمان از نواحی قشری انسان داده، به عنوان این موضوع بسیاری از مطالعات اخیر با استفاده از تکنیک برای آشکار سوخت و ساز بدن فعالیت (مانند تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی یا fMRI).


CHAPTER 1
Neural Basis of Vision
JEAN BULLIER
This chapter presents an overview of the functional organization of the visual system, with a particular emphasis on the data relevant to psychophysics and cognitive psychology. Most of the reviewed material concerns the visual systems of the most-studied animal species (monkey and cat), and information is also given on the organization of the human cortical areas, as these are the subject of many recent studies using techniques for revealing metabolic activity (such as functional magnetic resonance imaging, or fMRI).


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب روانشناسی احساس و ادراک Psychology, Sensation and Perception

http://uploadboy.me/v86n3n6kz3k6/[Steven_Yantis,_Hal_Pashler]_Stevens__Handbook.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir